Chúng tôi biết rằng sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân rất quan trọng đối với người dùng, vì vậy Chúng tôi cam kết nỗ lực tối đa bảo vệ sự riêng tư của Người dùng khi truy cập và sử dụng các tiện ích tại Chúng tôi.

Người dùng Chúng tôi đồng ý sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Chúng tôi có nghĩa là Người dùng Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với các nội dung trong Chính sách bảo mật này. Chúng tôi có thể sửa đổi nội dung của chính sách bằng cách đăng một bản sửa đổi lên hệ thống của Chúng tôi, phiên bản sửa đổi có hiệu lực kể từ thời điểm đăng tải. Người dùng Chúng tôi tiếp tục sử dụng sản phẩm, dịch vụ có nghĩa là Người dùng chấp nhận và chắc chắn đồng ý tuân theo Chính sách bảo mật mới nhất được cập nhật. 

1. Mục đích thu thập thông tin khách hàng

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của khách hàng với 02 mục đích sau:

 • Cung cấp thông tin, các sản phẩm, dịch vụ, tiện ích và sự hỗ trợ theo yêu cầu của Người dùng
 • Gửi email thông báo các chương trình ưu đãi, sự kiện tiêu biểu của Chúng tôi tới Người dùng
 • Giải quyết các tranh chấp, các vấn đề phát sinh liên quan đến việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Chúng tôi
 • Ngăn chặn các hoạt động phạm pháp hoặc bị cấm được nêu trong Quy định sử dụng
 • Đo lường và cải thiện các sản phẩm, dịch vụ của Chúng tôi
 • So sánh, đối chiếu tính chính xác của thông tin mà Người dùng Chúng tôi cung cấp với bên thứ ba
 • Các mục đích khác được phép theo quy định của pháp luật và Chúng tôi sẽ có thông báo cho Người sử dụng Chúng tôi trong từng trường hợp cụ thể.

2. Đối tượng tiếp cận thông tin cá nhân 

Chúng tôi cam kết không cung cấp thông tin cá nhân, dữ liệu của Người dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, các cá nhân, tổ chức khác có thể được tiếp cận thông tin của Người dùng trong một số trường hợp dưới đây:

 • Thông tin đó Người dùng Chúng tôi đã công khai
 • Chúng tôi được Người dùng đồng ý tiết lộ những thông tin này
 • Bên thứ ba mà Người dùng ủy quyền hoặc cho phép có yêu cầu Chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân và dữ liệu của Người dùng
 • Theo yêu cầu pháp lý hay từ một cơ quan nhà nước hoặc nếu Chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo luật pháp hiện hành
 • Bảo vệ quyền, lợi ích, tài sản, sự an toàn của một ai khác trên cơ sở cân bằng lợi ích của tất cả các bên
 • Cho các bên thứ ba khác mà Chúng tôi có liên doanh, liên kết, hợp tác để cung cấp các dịch vụ, tiện ích được tích hợp trên Chúng tôi hoặc các dịch vụ mới có liên quan đến Chúng tôi mà Người dùng có nhu cầu được tư vấn hoặc đồng ý cung cấp hoặc đang sử dụng những tiện ích, dịch vụ liên kết đó trên các phần mềm của Chúng tôi.

Ngoài những trường hợp nêu trên nhưng không giới hạn, thông tin cá nhân của Người dùng luôn được bảo mật trước các bên thứ ba nào trừ khi Chúng tôi hoàn toàn tin rằng, sự công bố này là cần thiết nhằm ngăn chặn những thiệt hại vật chất hoặc tài chính do các yếu tố có dấu hiệu phạm pháp có thể gây ra.